Ochrona danych

1. Ochrona danych w zarysie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią uproszczony przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony dane otrzymujemy poprzez przekazanie nam ich przez Państwo. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są generowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto przysługuje Państwu również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia analityczne i narzędzia stron osób trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej surfowanie może być analizowane statystycznie.

Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy, i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że przekaz danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej jest

ponspolonia
Agnieszka Adamczak-Waschow
Donnerschweerstraße 92
26123 Oldenburg

Tel: +49 (0)441 361 489 05
e-mail: info@ponspolonia24.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.)

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba poszkodowana ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, lub do przekazania osobom trzecim w formacie nadającym się do odczytu cyfrowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłane są do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w następujących przypadkach

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Sprzeciw wobec mailowych kampanii reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania w stopce redakcyjnej w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych drogą mailową

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji na Państwa żądanie (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • Referrer URL nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
  • czas zapytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłają Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Źródło: https://www.e-recht24.de